ANBI

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opnieuw oprichten van historisch  bepalende gebouwen, het in stand houden van bestaande historisch bepalende gebouwen en steun verlenen, in welke vorm dan ook, aan eigenaren van bestaande historisch bepalende gebouwen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene gegevens

Naam ANBI
Stichting Erfgoed Herkingen 

Ook bekend als
Vrijwilligers Herbouw Weeghuisje Herkingen

K.v.K
73642851 

RSIN/Fiscaal nummer
859612211 

E-mail
gert.geeve@upcmail.nl

Adres
Han de Lignieplein 45
3249BM Herkingen

Verantwoording

 Bestuurssamenstelling

Voorzitter
A. Huizer

Secretaris
M. Almekinders

Penningmeester
G. Geeve

Beloningsbeleid
Niet van toepassing. De stichting heeft geen werknemers en de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Beleid, uitgevoerde en beoogde activiteiten

  1. Fondsen: De gelden zullen worden verkregen uit giften, donaties, erfstellingen en  legaten en sponsorbijdragen.
  2. Samenvatting activiteiten 2019: in het jaar 2019 is er € 0,00 aan inkomsten ontvangen en uitgaven € 00,00; Er zijn geen feitelijke bijdragen gedaan. 
  3. Plannen 2020: Herbouwen “Weeghuisje Herkingen”  
  4. Publiciteit en public relations: Er is een netwerk van contacten met gemeente, archivaris,  alsmede instellingen “De Motte” , PKN kerkgenootschap met historisch kerkgebouw en regionale media. Bij de activiteiten wordt de betrokkenheid van de stichting zichtbaar gemaakt. 
  5. Financiële verantwoording. Zie betreffende paragraaf